Estetiğin Tarihi 6: Postmodern Estetik


Postmodernizm 20. yüzyılın ortalarında itibaren yaygın olarak kullanılmaya
başlanan ve modernizm sonrası dönemi işaret etmek için kullanılan kavramdır.


Postmodernizm başlangıçta bir dönemi tanımlamak için kullanılmış olsa da
tanımın sınırları tıpkı estetikte olduğu gibi tam olarak belirlenememiştir. 1970’li
yıllarla birlikte sanat dünyası tarafından da kullanılmaya başlanan postmodern
kavramı hakkında Jencks “modernizmin hem devamıdır hem de aşılmasıdır”
şeklinde bir tanım kullanmaktadır (Antmen, 2008). Jencks’in tanımından yola
çıkıldığında postmodernizm sadece bir dönemi tanımlamamakta, aynı zamanda
kendisinden önceki dönemden farklarına da göndermek yapmaktadır.

Şehrin Yükselişi- Umberto Boccioni

Postmodernizmin ne olup olmadığı ile ilgili tartışmalar hâlen sürmektedir. Bu
bölüm postmodernizmin ne olup olmadığına değil, postmodern bir estetik
anlayıştan söz edilip edilemeyeceğine, postmodernizmin yeni bir estetik tanımı
yapıp yapmadığı üzerinde durmaktadır.

Hayallerin İhaneti- Rene Magritti


Postmodernizm başta plastik sanatlarda olmak üzere sanatın birçok
alanında değişimler meydana getirmiş ve böylece kendini belirginleştirmiştir.
Baykam’a göre (1989) postmodernizm, modernizmin katı kurallarına karşı
çıkmakta ve herhangi bir kuralın olmadığı yeni bir dünyayı ifade etmektedir.

Kas Dinamizmi- Umberto Boccioni


Postmodern sanat da aynı anlayışı kabul etmektedir. Sanat yapıtının biçim ve
üslup bakımından bütünlüğüne karşı çıkmakta ve sanat pratiğinin biçim ve
modellerini yeniden düşünmeye teşvik etmektedir. Modernizmin sanatçıyı
öncülleyen yaklaşımının aksine postmodernizm buna karşı çıkmaktadır.

Büyülü Alan -Rene Magritti


Croce’ye göre güzel olan, sanatçının ifadesidir.
Postmodern estetikte, modernizmin katı kurallarını reddeden biçimsel çeşitlik hâkimdir.


Postmodern estetiğin başlıca niteliği biçimsel form ve yöntemlerin
çeşitliliğidir. Modernizmin katı biçimsel yaklaşımlarının aksine postmodernizmde
biçimsel çeşitlilik hâkimdir. Ancak bununla birlikte postmodernizm yeni bir
biçimsel form önermemektedir. Var olan biçimsel formları taklit etmekte, bir
arada kullanmakta ve bir yeniden üretim söz konusu olmaktadır. Bu yeniden
üretim sürecinde kolajdan faydalanan postmodern sanat anlayışı, farklı dönemlere
ya da sanat eserlerine ait biçimsel kodları bir arada kullanan bir pastiştir.

The Lovers II-Rene Magritti

Postmodern döneminin estetik anlayışına Rene Magritte, Andy Warhol ve Umberto Boccioni’nin eserleri örnek gösterilebilir.

Yorumlarınızı bekliyorum.